Stony Stratford

36, High Street, Stony Stratford, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK11 1AF